سـامانه شفافــ‌سازی

انجام انتظامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش شرکت آب منطقه ای


  تاریخ شروع
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 0%)
 
[content314]
[content315]
[content316]
[content317]
[content318]
[content319]
[content320]
[content321]